Opdateret
d. 8/11 2018
Historie
Lilleskov Teglværk startede i 1905 sin produktion og var i drift frem til 1983. Den første ejer, Kristian Hansen, solgte i 1910 teglværket til en teglbrænder fra Mors, J. Chr. Madsen.
Han og hans kone, Marie, havde de næste 19 år et slidsomt arbejde med at stabilisere og udvikle produktionen.
Teglværket lå den gang på den anden side af vejen, syd for det nuværende teglværk. Alt arbejde foregik manuelt: Leret blev gravet ud med spade og greb, og hvis det var vindstille vejr, fungerede vindmøllen, som skulle trække ælteværket ikke, så foregik æltningen ved "fodarbejde".
Tingene gik godt for Chr. Madsen, som tog initiativet til, at det nuværende teglværk blev bygget med ringovn og tørrelader. Det var også ham, der stod for anlæggelsen af selve Lilleskovvej, der gav en nemmere til- og frakørsel end den gamle skovvej. I 1968 ved hans død omdannedes firmaet til et familieaktieselskab, der blev ledet af hans datter og svigersøn, Julie og Jakob Hansen.
Afmatningen inden for byggesektoren medførte en heldig omlægning af produktionen fra teglsten til drænrør, men den stigende brug af PVC-rør gav en alvorlig konkurrence. I 1983 ophørte produktionen, og Jakob og Julie trak sig tilbage til et særdeles fortjent otium.
Tilbage stod bygningerne med deres indhold af redskaber og maskiner.

MUSEUMS-IDEEN.
En kreds af interesserede havde siden begyndelsen af halvtredserne tumlet med planer om at omdanne Lilleskov Teglværk til et lokalt museum over en industri. som havde haft stor betydning for Højfyn. I 1985 stiftedes "Foreningen Lilleskov Teglværk" med det formål at skabe et arbejdende museum, der tillige kunne være hjemsted for adskillige kulturelle aktiviteter. De hidtidige ejere overdrog derpå teglværket til foreningen og lagde ved denne storsindethed det reelle grundlag for "Lilleskov Teglværks Museum", som det fremstår i dag.
Økonomien hviler på offentlige og private tilskud, sponsorstøtte, medlemskontingenter og diverse entreindtægter, men også i meget høj grad på den indsats, som frivillig arbejdskraft har gjort og stadig gør.

Selvstyrende grupper inden for forskellige interesseområder virker hver især til gavn for projektet i forståelse og samarbejde med teglværkets bestyrelse, og nu står det gamle teglværk som en - ikke færdig - men meget levende attraktion for alle, som har lyst til ikke bare museumsbesøg, men også aktive oplevelser i det spændende hus.


TEGLVÆRKSGRUPPEN arbejder med registrering og konservering af de mange redskaber fra den gang, teglværket var i funktion. Af de fire museumsteglværker i Danmark har Lilleskov Tegværk de flest bevarede redskaber. Gruppen arbejder ligeledes med optegnelser om livet på teglværket i dagligdagens slid og festens stunder.

DIESELGRUPPEN arbejder med den ret enestående dieselmotor, som var stedets drivkraft, indtil der blev installeret elektricitet. I det beskedne maskinhus i et hjørne af teglværket står den og bliver "puslet" driftsklar. Vanskeligheder med at skaffe reservedele har taget tid, men det er lykkedes at få motoren i gang, så gruppen arbejder trøstigt videre.
Derefter vil gruppen forsøge at gøre den store æltemaskine driftsklar.

SMEDEGRUPPEN har ikke blot indrettet en stor og velfungerende smedie i en af tørreladerne, den arbejder dels med udøvelse af det gamle håndværk, dels med oprettelse af et smedemuseum i rummet. Dansk Smedemesterforening og Odense Tekniske Skole har bistået i opbygningsarbejdet, og sidstnævnte sender hvert år lærlinge ud, der skal prøve det gamle håndværk med hammer og ambolt på egen krop. Ofte er værkstedet i gang i caféens åbningstider, og der fremstilles bl. a. ting til salg - ud over søm til sveller og lysestager til caféen.

BANEGRUPPEN har ombygget det lille tipvogntog, som før kørte ler fra lergraven. Nu kører det trofast museets gæster derud. Derfra kan den smukke udsigt mod Frøbjerg Bavnehøj og Pilebakken rigtigt nydes. Skønt sporene er rettet op og sveller udskiftet, skumpler toget alligevel tilstrækkeligt til at fremkalde gys og jubel hos begejstrede børn. Gruppen har en vision om at føre banelegemet helt ned til caféen, så man kan stige på der.

RUNDVISER-GRUPPEN leder kyndigt og fornøjeligt de besøgende på en gennemgang af museet. Det koster ikke ekstra, kørestolsbrugere med hjælpere kan også være med og der forefindes handicaptoilet. Tolkning til tysk og engelsk kan bestilles. For skolegrupper kan der arrangeres "smedekursus" i den gamle smedie.
Ring og hør nærmere: 6596 4317 eller 2362 9400.
Vi arrangerer også uden for normal åbningstid og for små grupper.

ORKESTER-GRUPPEN mødes ugentligt og medvirker hyppigt ved teglværkets arrangementer. Der spilles hovedsageligt spillemands musik, men også evergreens og viser er på repertoiret.

ÆLDRE-CAFÉen er åben hver torsdag for en gruppe ældre, som her hygger sig over kaffen med samtale, sang og oplæsning. Man får sig et kortspil eller sidder med et håndarbejde, og mange benytter sig af muligheden for at møde med andre.


CAFÉGRUPPEN startede i 1989 og består af rigtigt mange mennesker,
som i alle åbningstider står klar til at hygge om Lilleskov Teglværks mange gæster. En trofast skare, som tager sig af en masse ting. Det er de folk, som sætter en god kop kaffe på bor det, der er pyntet med levende lys og en blomst. Det er dem der i samarbejde med folk, fra andre grupper står for udstillinger og underholdning. Og der er meget af begge dele. Kunstnere, husflids- og hobbyfolk udstiller hele året, alt ledsaget af hovedsagelig folkemusik fra forskellige lokale grupper. Der er hyggeligt samvær og "væren" at hente i caféen.